Si nou te kontakte ou

View soti nan lari a 3 apatman mache-up ak fòm achitekti klasik

Patisipasyon

Li fasil pou jwe yon pati nan 2023 New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok. Si yo te kontakte ou, nou mande pou ou ranpli yon entèvyou ak yon Reprezantan Biwo Resansman Etazini an. Entèvyou a pran apeprè 30 minit, tou depann de konbyen moun ki ap viv avèk ou.

Entèvyou yo anjeneral fè an pèsòn lakay ou, men nou ka travay avèk ou pou jwenn yon lòt kote si ou prefere. Nou konnen ou okipe. Ekip nou an ap travay alantou orè ou.

Ou ka rele nou pou pran yon randevou nan 212-584-3490.

NYCHVS la pale lang ou epi li ka fè entèvyou ou nan nenpòt lang ou vle.

Si ou bezwen plis sipò pou konplete yon entèvyou, nou la pou ede. Nou ka bay akomodasyon rezonab si ou demann li.

Kisa nou mande

New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok fèt pou Vil Nou Yok. Sa vle di ke kesyon nou poze yo fèt espesyalman pou Nouyòkè yo ak sitiyasyon lavi yo. Done nou kolekte yo rakonte istwa vil nou an. Sondaj la dokimante defi yo nou te fè fas sou dènye mwatye syèk la epi li revele inegalite ke anpil moun kounye a fè eksperyans. Sondaj la montre divèsite nou yo, soti nan pi nouvo Nouyòkè yo jiska rezidan pou tout lavi yo epi pèmèt nou konprann diferans nou yo ak eksperyans pataje nou yo.

Nou konnen ke defi yo ke nou fè fas avek souvan se rezilta de pwoblèm miltip. Pou kapab byen konprann lavi Nouyòkè yo ak sitiyasyon nan ki yo ap viv, nou poze yon gran varyete kesyon.

NYCHVS 2023 gen ladan kesyon sou:

  • Enfòmasyon debaz sou apatman an oswa kay la
  • Pwoblèm antretyen nan kay la
  • Enfòmasyon debaz sou nenpòt moun ki abite nan adrès la
  • Pri lwaye oswa mògej
  • Revni ak lòt sous sipò finansye
  • Bil ak depans regilye
  • Eksperyans pandan pandemi COVID-19 la

Poukisa li enpòtan

Pou vrèman konprann eksperyans Nouyòkè yo, nou bezwen tande istwa inik ou. Yo te chwazi ou syantifikman pou reprezante 250 lòt Nouyòkè epi ou esansyèl pou sondaj la. Kèlkeswa eksperyans ou ane pase a, nou pa ka pale ak bezwen yo nan vil la san nou pa tande nan men Nouyòkè tankou ou.

Pandemi COVID-19 la afekte tout aspè nan lavi nou. Rekiperasyon pral pran yon bon bout tan epi mande pou tout moun nan nou fè pati nou. Pa gen moun ki konnen Vil la ak bezwen li yo pi byen pase Nouyòkè yo ki abite isit la. Patisipasyon nan New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok se yon fason ou ka ede.