Byenveni

NYC taksi pral pase yon antre tren devan yon lakou rekreyasyon

New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok se yon sondaj nan tout vil la, reprezantan de lojman Vil Nou Yok ak popilasyon li, ki fet chak twa zan pa biwo resansman ameriken an, nan non Vil Nou Yok.

NYCHVS la kolekte enfomasyon nan tout katye Vil Nou Yok, nan tout senk boro yo, epi konsantre sou reprezante tout Nouyòkè- kèlkeswa sa nan kiyès yo ye oswa kote yo rete. Tout bagay sa yo asire ke NYCHVS reprezante divèsite rezidan Vil Nou Yok ak lojman li.

50+ ane

New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok te premye fèt an 1965, lè lwa lokal te mande pou yo fè yon sondaj pou pi byen konprann kondisyon lojman Vil la. Depi lè sa a, resansman an te kontinye fè NYCHVS pou Vil Nou Yok apeprè chak twa zan. NYCHVS 2021 se dizwityem sik sondaj la.

NYCHVS la gen yon istwa long kom yon resous valab. Done la itilize pa ajans leta, avèk moun ki fè rechèch, moun ki responsab desizyon politik, ak defansè yo pou konprann karakteristik ak kondisyon lojman Vil la ak lavi rezidan Vil Nou Yok la.

Vitrin yon bodega a ak ban li di "loto", yon "ATM" siy, ak yon chat nan pòt la

Ekip Lan

Depatman Prezèvasyon ak Devlopman Lojman Vil Nou Yok

New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok patwone pa NYC Department of Housing Preservation and Development (HPD)/ Depatman Prezèvasyon ak Devlopman Lojman Vil Nou Yok.

HPD se ajans vil la, ki responsab pou asire tout Nouyòkè yo ap viv nan yon kay ki an sekirite osi byen ke pou ede devlope ak prezève lojman abòdab. HPD se pi gwo ajans prezèvasyon lojman minisipal yo ak devlopman nan nasyon an.

Reasearch and Evaluation (R&E)/Ekip Rechèch ak Evalyasyon a sitiye nan biwo a nan Règleman ak Estrateji nan HPD. Misyon li se sipòte prèv sou ki sou politik ak pwogram efikas baze par rechèch ak evalyasyon, ki gen ladan konsepsyon ak ekzekisyon NYCHVS la.

Pou pale ak Ekip Sponsor la, tanpri rele 311.

Biwo resansman Etazini

Depi 1965, Vil Nou Yok te fe kontra avek Biwo Resansman Etazini pou kondi NYCHVS la. Asosyasyon sa a inik epi li ede asire ke sondaj sa a satisfè pi wo estanda pou kalite, vi prive, ak pwofesyonalis.

Biwo Resansman Etazini an fè tout entèvyou soti nan biwo pwojè li yo ki nan New York Regional Office (NYRO)/Biwo Rejyonal Nou Yok. Pou kontakte NYRO, tanpri rele (212) 584-3490.

An plis, ou kapab vizite sit entènèt NYCHVS Biwo resansman an.

M tren pase pon an Williamsburg nan Lower East Side la

Kouman done yo te itilize

Nou entèvyouve dè milye de Nouyòkè ki chwazi pou reprezante tout Vil Nou Yòk. Reprezantan Biwo Resansman yo mande chak moun yon seri kesyon epi kolekte repons yo pandan entèvyou New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok. Lè sa a, enfòmasyon sa yo konbine
ansanm pou repons pesonn pa ka janm lye tounen ak moun ki te bay enfòmasyon an.

Enfòmasyon konbine yo itilize pou konprann anpil diferan defi Nouyòkè yo ap fè fas. NYCHVS itilize pa moun ki fè rechèch ak gwoup kominotè yo pou defann amelyorasyon epi pou swiv kijan vil nou an chanje. Yo itilize yo tou pou amelyore sistèm estabilizasyon pri lwaye ki enkli plis pase 2.5 milyon Nouyòkè.

Rezilta sondaj la parèt nan anpil kote diferan. Planifikatè vil la, jounalis, ak elèv itilize yo. NYCHVS la itilize nan anpil rapò rechèch, evalyasyon politik, ak atik nouvèl. Konklizyon yo regilyèman rapòte bay eli yo epi yo te pataje nan temwayaj bay Konsèy Vil Nou Yok, Asanble Eta Nou Yok, ak Sena Eta Nou Yok. Nan dènye ane yo, NYCHVS te itilize pou:

  • Ranfòse lwa lwaye yo epi amelyore pwoteksyon lokatè yo
  • Elaji kalifikasyon pou pwogram asistans lojman pou granmoun aje yo ak moun ki gen andikap
  • Petisyon pou plis finansman federal pou Vil Nou Yok
  • Demontre kijan katye Vil Nou Yok yo chanje, ki gen ladan aspè nan jantrifikasyon ak deplasman
  • Dekri modèl segregasyon ak inegalite nan vil la
  • Konprann bezwen lojman inik gwoup imigran yo