Byenveni

New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok se yon sondaj nan tout vil la, reprezantan de lojman Vil Nou Yok ak popilasyon li, ki fet chak twa zan pa biwo resansman ameriken an, nan non Vil Nou Yok.

NYCHVS la kolekte enfomasyon nan tout katye Vil Nou Yok, nan tout senk boro yo, epi konsantre sou reprezante tout Nouyòkè- kèlkeswa sa nan kiyès yo ye oswa kote yo rete. Tout bagay sa yo asire ke NYCHVS reprezante divèsite rezidan Vil Nou Yok ak lojman li.

NYC taksi pral pase yon antre tren devan yon lakou rekreyasyon

Sou

Nou konnen ke nou pa ka konprann sitiyasyon nan ki Nouyòkè yo ap viv lè nou mande sèlman sou kay la oswa apatman kote yo rete a. Nou ap viv nan bilding rezidansyèl ak vwazen nou yo. Nou ap viv e travay nan katye nou yo. Nou fyè de rezidan nan minisipalite nou. Epi nou tout Nouyòkè.

Chak katye nan tout 5 minisipalite yo genyen moun tankou ou ki te chwazi pou patisipe nan New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok. Lòt moun nan katye ou yo te chwazi tou. Ansanm, ou gen yon opòtinite enpòtan pou asire ke nou ka dekri kisa ki fè blòk ou, katye w, ak borough a inik.

NYCHVS syantifikman chwazi 15,000 adrès nan tout Vil Nou Yok pou reprezante estòk lojman an jeneral ak popilasyon an — apeprè 3.4 milyon inite ak 8.4 milyon moun. Chak adrès reprezante apeprè 250 lòt tankou li.

Done NYCHVS yo itilize pou pran divèsite Vil Nou Yok. Paske entèvyou NYCHVS yo kolekte menm enfòmasyon sou tout Nouyòkè, tout moun ki te chwazi gen menm vwa ak opòtinite pou yo tande yo.

50+ ane

New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok te premye fèt an 1965, lè lwa lokal te mande pou yo fè yon sondaj pou pi byen konprann kondisyon lojman Vil la. Depi lè sa a, resansman an te kontinye fè NYCHVS pou Vil Nou Yok apeprè chak twa zan. NYCHVS 2023 se diznevyèm sik sondaj la.

NYCHVS la gen yon istwa long kom yon resous valab. Done la itilize pa ajans leta, avèk moun ki fè rechèch, moun ki responsab desizyon politik, ak defansè yo pou konprann karakteristik ak kondisyon lojman Vil la ak lavi rezidan Vil Nou Yok la.

Vitrin yon bodega a ak ban li di "loto", yon "ATM" siy, ak yon chat nan pòt la

Ekip Lan

Depatman Prezèvasyon ak Devlopman Lojman Vil Nou Yok

New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok patwone pa NYC Department of Housing Preservation and Development (HPD)/ Depatman Prezèvasyon ak Devlopman Lojman Vil Nou Yok.

HPD se ajans vil la, ki responsab pou asire tout Nouyòkè yo ap viv nan yon kay ki an sekirite osi byen ke pou ede devlope ak prezève lojman abòdab. HPD se pi gwo ajans prezèvasyon lojman minisipal yo ak devlopman nan nasyon an.

Reasearch and Evaluation (R&E)/Ekip Rechèch ak Evalyasyon a sitiye nan biwo a nan Règleman ak Estrateji nan HPD. Misyon li se sipòte prèv sou ki sou politik ak pwogram efikas baze par rechèch ak evalyasyon, ki gen ladan konsepsyon ak ekzekisyon NYCHVS la.

Pou pale ak Ekip Sponsor la, tanpri rele 311.

Biwo resansman Etazini

Depi 1965, Vil Nou Yok te fe kontra avek Biwo Resansman Etazini pou kondi NYCHVS la. Asosyasyon sa a inik epi li ede asire ke sondaj sa a satisfè pi wo estanda pou kalite, vi prive, ak pwofesyonalis.

Biwo Resansman Etazini an fè tout entèvyou soti nan biwo pwojè li yo ki nan New York Regional Office (NYRO)/Biwo Rejyonal Nou Yok. Pou kontakte NYRO, tanpri rele 212-584-3490.

An plis, ou kapab vizite sit entènèt NYCHVS Biwo resansman an.

Rechèch ekip manm NYCHVS

Si yon moun vizite w ki soti nan New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok, men kèk fason ou ka verifye si yon moun se yon anplwaye Biwo Resansman an:

Reprezantan pral prezante yon badj ID ki gen ladan:

  • non yo,
  • foto yo,
  • yon filigran Depatman Komès, ak
  • yon dat ekspirasyon.

Si ou vle konfime endepandamman ke moun ki nan pòt ou a se yon Reprezantan Biwo Resansman, ou ka antre non yo nan sit entènèt rechèch anplwaye Biwo Resansman an, oswa kontakte NY Biwo rejyonal nan 212-584-3490.

M tren pase pon an Williamsburg nan Lower East Side la

Kouman done yo te itilize

Nou entèvyouve dè milye de Nouyòkè ki chwazi pou reprezante tout Vil Nou Yòk. Reprezantan Biwo Resansman yo mande chak moun yon seri kesyon epi kolekte repons yo pandan entèvyou New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok. Lè sa a, enfòmasyon sa yo konbine
ansanm pou repons pesonn pa ka janm lye tounen ak moun ki te bay enfòmasyon an.

Enfòmasyon konbine yo itilize pou konprann anpil diferan defi Nouyòkè yo ap fè fas. NYCHVS itilize pa moun ki fè rechèch ak gwoup kominotè yo pou defann amelyorasyon epi pou swiv kijan vil nou an chanje. Yo itilize yo tou pou amelyore sistèm estabilizasyon pri lwaye ki enkli plis pase 2.5 milyon Nouyòkè.

Rezilta sondaj la parèt nan anpil kote diferan. Planifikatè vil la, jounalis, ak elèv itilize yo. NYCHVS la itilize nan anpil rapò rechèch, evalyasyon politik, ak atik nouvèl. Konklizyon yo regilyèman rapòte bay eli yo epi yo te pataje nan temwayaj bay Konsèy Vil Nou Yok, Asanble Eta Nou Yok, ak Sena Eta Nou Yok. Nan dènye ane yo, NYCHVS te itilize pou:

  • Ranfòse lwa lwaye yo epi amelyore pwoteksyon lokatè yo
  • Elaji kalifikasyon pou pwogram asistans lojman pou granmoun aje yo ak moun ki gen andikap
  • Petisyon pou plis finansman federal pou Vil Nou Yok
  • Demontre kijan katye Vil Nou Yok yo chanje, ki gen ladan aspè nan jantrifikasyon ak deplasman
  • Dekri modèl segregasyon ak inegalite nan vil la
  • Konprann bezwen lojman inik gwoup imigran yo