KOVID-19

Sante ak sekirite ou enpòtan pou nou. Tout moun nan ekip New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok swiv pwosedi ki fèt pou pwoteje ni ou menm ni yo. Nou gen yon Konseyè Sante Piblik endepandan, ki responsab pou fòmasyon anplwaye nou yo, siveyans kondisyon aktyèl yo isit la nan Vil Nou Yok, ak aplikasyon pwosedi sante ak sekirite ki baze sou prèv syantifik aktyèl la.

Entèvyou NYCHVS nou yo mete mask ak pratik distansman sosyal tout tan. Nou mande pou ou fè menm bagay la tou chak fwa yon Reprezantan Biwo Resansman an vizite ou. Si ou pa gen yon mask figi, ak kè kontan nou pral bay yon sèl. Si ou gen nenpòt enkyetid konsènan yon Reprezantan Biwo Resansman ki vizite ou lakay ou, tanpri rele nou nan 212-584-3490 pou mande yon aranjman rezonab.