KOVID-19

Sante ak sekirite ou enpòtan pou nou. Tout moun nan ekip New York City Housing Vacancy Survey (NYCHVS)/ Sondaj lojman ak pòs vid nan vil Nou Yok swiv pwosedi ki fèt pou pwoteje ni ou menm ni yo.